Kunskapsbank

Dagssituation, januari 2021: I dessa tider med en pågående pandemi känns det angeläget att inom idrottsrörelsen hitta positiva saker, friskfaktorer, att ta hjälp av. Att på alla nivåer inom idrotten och främst barn- och ungdomsidrotten ta ett promotivt perspektiv och också ha ett långsiktigt tänkande att få aktiva att må bra och vilja hålla på länge med sin idrott. Allt enligt RF:s (RiksidrottsFörbundets) devis ”så många som möjligt så länge som möjligt”, och med en förbättrad Folkhälsa som resultat bl a ökad fysisk aktivitet.

Från en Folkhälsoaspekt så vet vi också historiskt att både den fysiska och psykiska hälsan försämrats. I dessa tider så verkar den fysiska delen påverkas i positiv riktning till att flera försöker aktivera sig och även börja träna regelbundet. Detta påverkar säkert också den mentala-psykiska hälsan till att gå i en positiv riktning.

Den andra sidan av myntet är då ohälsan, där risken är stor att delar av befolkningen oavsett ålder drabbas av psykisk ohälsa, sämre fysik och minskade sociala kontakter. Här finns ju en skala där de allvarliga delarna kräver en expertis såväl inom fysisk som psykisk ohälsa. Medan de aktiva kan få hjälp i ett tidigt skede med att bibehålla hälsan genom att få utbildning kring bl a vila-återhämtning, kost och sömn.

Vi inom SalutogenIdrott vill ha ett långsiktigt arbete och att hälsa-ohälsa ses som komplementära synsätt. Vi utgår från teorier kring vedertagna begrepp kring hälsa-ohälsa-folkhälsa som används på hälsoutbildningar på Högskolor och Universitet, och våra egna erfarenheter från arbets- och idrottsliv.

Nyckeord: Salutogenes – ursprung i hälsa, friskfaktorer. Hälsofrämjande, Holistiskt synsätt, Delaktighet, Empowerment, Processarbete, Arena. Patogenes – beskrivning av uppkomst och utveckling av sjukdomar.

Emotionell Intelligens – Personlig och Social kompetens. Självmedvetenhet. Självstyrning, Motivation, Empati, Social förmåga, Ledarskap.

Coaching: Individuella samtal med fokus på den coachades situation.

Systemteori: Att tänka i nivåer i en organisation. Att kommunicera rätt beroende på om man jobbar på individ, grupp eller organisationsnivå.

Organisatoriskt lärande: Att ta till vara de kunskaper och kompetenser som finns i en organisation, och också ha möjligheter att lära av varandra.